د تولید بازار

موږ دواړه د کورني بازار او بهرني بازار څخه پیرودونکي لرو.جینګیداد پلور مدیران کولی شي د ښه اړیکو لپاره په رواني انګلیسي خبرې وکړي.

زموږ د پلور اصلي بازار:

شمالي امریکا 55.00%

جنوبي اروپا 45.00%